Política De Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

OCI MULTIEDRIC S.L
Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici SF1 Poliesportiu 1er Pis)
codi postal 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
CIF B65064248.

Responsable de Privacitat: info@muntanya-activa.com

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Com a resum, tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Organització de cursos i activitats formatives.
 • Organització i informació d’activitats esportives i de lleure.
 • Organització d´entrenaments esportius.
 • Organització de viatges i activitats d´oci al medi natural.
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web.
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran doncs:

 • Mentre es mantingui la relació comercial.
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i també la prescripció de responsabilitats.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat.
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran finalment destruïdes.
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual.
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS
 DE DADES QUE ES TRACTEN
 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari, a bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a OCI MULTIEDRIC S.L., així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
ELS DRETS DELS INTERESSATS
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si OCI MULTIEDRIC S.L. està tractant dades personals que l’interessin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si s’escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.
COM POT EXERCIR ELS DRETS?
 • Mitjançant un escrit dirigit a OCI MULTIEDRIC S.L. a la direcció Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici SF1 Poliesportiu 1er Pis)
  codi postal 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 • Mitjançant un escrit dirigit a OCI MULTIEDRIC S.L. a l’adreça de correu electrònic: info@muntanya-activa.com 
QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?
 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
×